Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze

website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt

gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele

wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige

kennisgeving worden aangebracht. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid

ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei

vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of

enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van

Vakantie in de Ardèche.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is

voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat

waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie

of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een

bepaald doel of anderszins.


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,

van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt

met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om

onze website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg

is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

 

Vakantie in de Ardèche behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde

met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.


U keert automatisch terug naar de Home pagina